lørdag 26. mars 2011

Er det noe som er galt med UNE?

Ju­ris­ter kri­ti­se­rer Utlendingsnemnda (UNE) for mang­len­de åpen­het, og for å leg­ge for lite vekt på ­in­di­vi­det. – Våre eva­lue­rin­ger vi­ser det mot­sat­te, sva­rer UNE-di­rek­tør Ter­je Sjeg­ge­stad.

– Jeg me­ner ut­len­dings­for­valt­nin­gen har gått alt­for langt i en ret­ning hvor man leg­ger for lite vekt på det en­kel­te in­di­vi­det, sier Kris­ti­an An­de­næs, pro­fes­sor i retts­so­sio­lo­gi ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.
Når An­de­næs sier ut­len­dings­for­valt­nin­gen, sik­ter han først og fremst til Utlendingsnemnda (UNE) – for­valt­nings­or­ga­net som be­hand­ler kla­ge­ne fra asyl­sø­ke­re som får av­slag av Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) når de sø­ker om opp­hold i Nor­ge. An­de­næs me­ner UNE gjem­mer seg bak re­gel­ver­ket.


Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.