lørdag 26. mars 2011

G-17/2010 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EF) nr. 2008/115 (returdirektivet)

1. Innledning
Justisdepartementet vedtok 20. desember 2010 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) og forskrift av 23. desember 2009 om politiets utlendingsinternat (utlendingsinternatforskriften) som gjennomfører Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EF) nr. 2008/115 (returdirektivet) i norsk rett. Endringsforskriften følger vedlagt.

Forslag til endringer i utlendingsforskriften og utlendings­internat­forskriften ble sendt på høring den 30. august 2010. Det kom inn svar fra 27 høringsinstanser, hvorav åtte hadde merknader til de foreslåtte endringene. Endringene som er vedtatt knytter seg til utlendingsforskriftens bestemmelser om utvisning, inneholder en tydeliggjøring av at en utlending som blir utvist fra riket også plikter å forlate Schengenområdet, gir bestemmelser om fastsettelse av utreisefrist og konsekvensene av at en slik frist ikke er gitt eller at fristen ikke er overholdt, i tillegg til en bestemmelse om fengsling i utlendingsrettslig sammenheng.

I Prop. 3 L (2010-2011) foreslo Justisdepartementet lovendringer for å gjennomføre returdirektivet i norsk rett. Endringene ble vedtatt av Stortinget den 17. desember og sanksjonert av Kongen samme dag. Endringene knyttet seg til frivillig retur, innreiseforbud, frihetsberøvelse, retur av enslige mindreårige, system for kontroll av tvangsreturer og lovfesting av hva som skal anses å utgjøre en fare for unndragelse.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.