fredag 23. juli 2010

Instruks om å stille saker i bero og å gi utsatt iverksettelse av vedtak i påvente av endringer i utlendingsforskriften § 14-1

1. Innledning
Justisdepartementet viser til pressemelding av 17.07.2010 hvor det ble varslet at utlendingsforskriften om utvisning vil bli endret. Etter gjeldende utlendingsforskrift skal en utlending som har hatt ulovlig opphold i riket i mindre enn to år som hovedregel ikke utvises på dette grunnlag, hvis utlendingen har barn i Norge som vedkommende skal bo fast sammen med og fyller vilkårene for familiegjenforening. Nærmere vilkår følger av utlendingsforskriften § 14-1.

Bestemmelsen vil bli utvidet til også å omfatte ulovlig arbeid i mindre enn to år.

Forskriftsendringen vil tre i kraft så raskt som mulig.


2. Berostillelse av pågående utvisningssaker
Etter utlendingsloven § 76 annet ledd siste punktum kan departementet instruere Utlendingsdirektoratet(UDI) og Utlendingsnemnda(UNE) om prioriteringen av saker.

Departementet instruerer herved UDI og UNE om ikke å behandle utvisningssaker som kan falle inn under den nye forskriftsbestemmelsen, før ny bestemmelse er trådt i kraft.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.