tirsdag 14. september 2010

UDI: – Laila kommer ikke inn igjen i Norge

Laila Navrud reiser til Filippinene fredag for å ta hånd om sin fem år gamle sønn Kheo. Men uten gyldig oppholdstillatelse har hun ikke rett til å komme inn igjen til Norge, sier UDI.

Tidligere torsdag ble det kjent at utvisningsvedtaket mot Laila Navrud offisielt er opphevet. Samtidig sendte Utlendingsnemnda (UNE) saken tilbake til Utlendingsdirektoratet (UDI) for ny behandling.

Navrud planlegger å reise til hjemlandet Filippinene fredag for å ta hånd om sin fem år gamle sønn Kheo.

Men ved å reise ut av landet mens saken fremdeles er oppe til behandling risikerer tobarnsmoren å ikke få innreise til Norge igjen.

Les mer her


Foto: Privat

UNE snur i Laila-saken

Utvisningsvedtaket mot Laila Navrud ble offisielt opphevet torsdag. Men fremdeles er det usikkert om hun får bli i Norge.

Utlendingsnemnda (UNE) har sendt saken tilbake til Utlendingsdirektoratet (UDI) for ny behandling.

Men at utvisningsvedtaket nå blir omgjort, er ikke ensbetydende med at Navrud får bli i landet.

Usikkerhet
Blant punktene som skal behandles på ny, er hvorvidt Laila får oppholds- og arbeidstillatelse, samt famliegjenforening med hennes fem år gamle sønn, Kheo, i Filippinene.

Les mer her

UDI: - Saken legges øverst i bunken

Lover å behandle Navrud-søknaden med rekordfart.

I stedet for å gjøre om sitt tidligere vedtak om utvisning, har de bare opphevet vedtaket.

Utlendingsnemnda (UDE) har valgt å sende hele saken tilbake til Utlendingsdirektoratet (UDI) for ny behandling.

– Det er veldig bra at saken får en positiv vending, men jeg hadde forventet en slutt nå. Laila burde fått fred og fått både arbeid- og oppholdstillatelse nå. Det statsapparatet driver med nå er nærmest en terrorisering av familien, sier advokat Arne Seland.

Les mer her

Adam (3) mister faren i fem år

Aram Omar (28) må forlate sønnen Adam (3) og samboeren på Ullandhaug. Han har bodd i landet i åtte år, jobbet og betalt skatt, men nå utvises han fra Norge i fem år.

Aram Omar kom fra Irak til Norge i 2002. Han har samboer fra Stavanger og sammen har de en tre år gammel sønn.

Adam klatrer opp ryggen til faren. Han smiler og tuller, og er for liten til å forstå at pappa skal tvangssendes ut av landet. Nå får ikke treåringen være sammen med faren sin de neste fem årene.

Les mer her


Faksimile Rogalands Avis

Gjenopptar berostilte utvisningssaker

Regjeringen har nå foretatt en varslet endring av utvisningsbestemmelsen for utlendinger som har barn i Norge. UNE gjenopptar nå behandlingen av saker som ble stilt i bero i påvente av ny forskrift.

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget varslet i juli at utvisningsreglene vil bli endret slik at det skal mer til for å utvise en utlending som har barn i Norge. Som følge av Justisdepartementet instruks av 23. juli stilte UNE en del utvisningssaker i bero i påvente av endringer i utlendingsforskriften om utvisning.

Forskriften er nå endret med virkning fra 25. august. Endringen innebærer at utlendinger som hovedregel ikke skal utvises som en følge av at de har arbeidet ulovlig i Norge i en kortere periode. Forutsetningene er at det ulovlige arbeidet har foregått i mindre enn to år, at utlendingen har barn i Norge og skal bo fast sammen med barnet, og at utlendingen fyller vilkårene for familiegjenforening, dvs. at utlendingen faller innenfor den personkrets som har rett til familiegjenforening etter lovens kapittel 6.

Bakgrunnen for endringen er at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i slike saker.

(...)

Utlendinger med endelige utvisningsvedtak, må sende inn en søknad om omgjøring av tidligere vedtak for at utlendingsmyndighetene skal vurdere deres sak på nytt etter nye regler.


Les mer her

G-06/2010 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften

Justisdepartementet har 23. august 2010 besluttet å gjøre en endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 14-1 første ledd.

Endringen trer i kraft straks.

1. Utlendingsforskriften § 14-1 første ledd

Forskriftens § 14-1 regulerer utvisning på grunn av ulovlig opphold når utlendingen har barn i riket. § 14-1 fastsetter at det på nærmere angitte vilkår som hovedregel ikke skal utvises på dette grunnlaget når det ulovlige oppholdet har en varighet på mindre enn to år og vilkårene i første ledd bokstavene a – c er oppfylt.

Bestemmelsen i § 14-1 første ledd er nå endret slik at utlendinger som hovedregel heller ikke skal utvises i tilfeller hvor utvisningsgrunnlaget er ”ulovlig arbeid” i mindre enn to år. Bakgrunnen for endringen er at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i tilfeller hvor bruddet på utlendingsloven består i at utlendingen har arbeidet ulovlig. Kombinasjonstilfeller hvor utlendingen både har oppholdt seg ulovlig og har arbeidet ulovlig i mindre enn to år, faller inn under bestemmelsen.

Vilkåret ”i mindre enn to år” er absolutt og et skjæringstidspunkt for når bestemmelsen i § 14-1 kommer til anvendelse. Hvis utlendingen arbeider og oppholder seg ulovlig samtidig, vil saken falle inn under § 14-1 hvis denne perioden er på mindre enn to år. Det samme gjelder hvis det ulovlige oppholdet etterfølges av ulovlig arbeid og varigheten samlet sett er på mindre enn to år. Hvis utlendingen derimot oppholder seg ulovlig i Norge i for eksempel ett og et halvt år og deretter arbeider ulovlig i ett år, omfattes utvisningssaken ikke av hovedregelen i § 14-1 første ledd.

Tilfeller hvor utlendingen har begått andre brudd på utlendingsloven, eventuelt i tillegg til ulovlig opphold og ulovlig arbeid, omfattes ikke av § 14-1.

Departementet vil presisere at det i utvisningssaker som faller utenfor anvendelsesområdet til § 14-1, skal foretas en forholdsmessighetsvurdering etter lovens § 70. Ved denne vurderingen skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn, jf. lovens § 70 første ledd siste punktum.

Les mer her

- Norge må følge opp

Barneombud Reidar Hjermann har i et brev til barneminister Audun Lysbakken etterlyst Norges oppfølging av FNs anbefalinger til Norge.

- Barn i Norge har sterke rettigheter på papiret, men når vi får tydelige tilbakemeldinger fra FN om hva som bør bli bedre er det viktig at ansvarlige politikere følger opp, sier Reidar Hjermann.

I et brev til statsråd Lysbakken etterlyser barneombudet en åpen og effektiv prosess videre med å få gjennomført anbefalingene om hvordan barns rettigheter kan oppfylles i Norge.

Les mer her

Les brevet fra Barneombudet her

FNs anbefalinger til Norge

Det gikk bra til slutt


Jeg vil gratulere Heidi og Roberto med sin seier i kampen mot UDI. Det var godt at denne merkelige avgjørelsen fra UDI ble omgjort tilslutt. Gratulerer så masse med familiegjenforeningen til dere to og barna :)


~Siv~

Familie i lykkerus

Trebarnsmor Heidi Fai Enconado, og barna Daniel, Tabitha og Jonas, kan nesten ikke tro det er sant at familien blir gjenforent om fire dager.

- Jeg prøver ikke å glede meg for mye før jeg ser ham på Gardermoen mandag kveld, sier Heidi Fai Enconado.

Helt siden november i fjor har misjonærfamilien levd med usikkerheten om de vil kunne bosette seg i Norge, eller om norske myndigheter ville splitte dem.

Les mer her

Solskinn :)


Jeg vil gratulere Renate og Hüseyin med sin seier i den lange kampen mot UDI. Endelig har Ilyas fått pappa'n sin til Norge. Gratulerer så masse med familiegjenforeningen :)

Storkos dere!


~Siv~