søndag 18. juli 2010

Endrer regler om utvisning

– Utlendingsforskriften vil bli endret, slik at utlendinger som har barn i Norge og fyller vilkårene for familiegjenforening som hovedregel ikke skal utvises på grunn av ulovlig arbeid i mindre enn to år, sier statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til AUFs sommerleir på Utøya.

Både statsministeren og justisministeren har tidligere varslet at man vil vurdere om det er behov for generelle endringer i regelverket når det gjelder utvisning av personer som har brutt utlendingsloven og som har barn i Norge.

– På bakgrunn av den varslede gjennomgangen har justisministeren i dag besluttet at reglene vil bli endret, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Endringen går ut på at man som hovedregel ikke skal utvise utenlandske statsborgere som har arbeidet ulovlig i Norge i mindre enn to år, hvis de har barn i Norge som de skal bo fast sammen med og ellers fyller vilkårene for familiegjenforening. Etter dagens regelverk skal personer som har hatt ulovlig opphold i mindre enn to år, og som har barn i riket, som hovedregel ikke utvises. Dette unntaket vil vi utvide til også å omfatte ulovlig arbeid under to år.

– I dette ligger ikke at man aksepterer verken ulovlig opphold eller arbeid, men at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i disse sakene. Vi må ha en politikk på utlendingsfeltet som er streng og rettferdig, ikke bare streng, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Inntil forskriftsendringen er trådt i kraft vil departementet så raskt som mulig instruere UDI og UNE om at alle saker som kan omfattes av endringene skal stilles i bero og gis utsatt iverksettelse, sier justisminister Knut Storberget.

Pressemelding

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.