onsdag 19. mai 2010

§ 14-1 Om utvisning på grunn av ulovlig opphold når utlendingen har barn i riket

I forskriftens § 14-1 er det innført en ny bestemmelse om utvisning på grunn av ulovlig opphold når utlendingen har barn i Norge. Bestemmelsen er i hovedsak i tråd med praksis etter tidligere regelverk, som igjen bygger på retningslinjer som ble gitt av Justisdepartementet i brev av 15. mai 19991 til Utlendingsdirektoratet.
Bestemmelsen fastslår i første ledd at en utlending som hovedregel ikke skal utvises på grunn av ulovlig opphold i riket i mindre enn to år, dersom følgende (kumulative) vilkår er oppfylt:

  • utlendingen har barn i Norge som vedkommende har bodd fast sammen med eller har utøvd samvær med av et visst omfang, jf. § 14-1 første ledd bokstav a. Utlendinger som venter barn i Norge, er ikke omfattet av det utvidete utvisningsvernet i § 14-1, jf. at det er et vilkår at utlendingen må ha barn i Norge. Hvorvidt det bør unnlates å utvise også når utlendingen venter barn, må avgjøres konkret i hver enkelt sak. Relevan-te momenter i denne forbindelse, vil blant annet kunne være varigheten av forholdet med den andre forelderen og hvor lenge det er til termin.

  • utlendingen skal bo fast sammen med barnet, jf. § 14-1 første ledd bokstav b. Dersom utlendingen bare skal ha samvær med barnet, er dette ikke tilstrekkelig for å falle inn under bestemmelsen. Dette følger også av § 14-1 første ledd bokstav c, som fastsetter at de øvrige vilkårene for familiegjenforening må være oppfylt; etter lovens § 52 (fortsatt oppholdstillatelse på grunnlag av samværsordning med barn) er det et vilkår at søkeren har oppholdt seg i riket med tillatelse det siste året. Dette vil ikke være tilfelle når utlen-dingen har ulovlig opphold her. Saker hvor utlendingen bare skal ha samvær med barnet, vurderes derfor ikke etter forskriftens § 14-1, men må vurderes konkret etter den generelle bestemmelsen om uforholdsmessighetsvurderingen i lovens § 70.

  • vilkårene for familiegjenforening etter nærmere lovbestemmelser er oppfylt, jf. § 14-1 første ledd bokstav c. Vilkårene for familiegjenforening må vurderes prejudisielt i forbindelse med utvisnings-saken, i de tilfellene hvor søknad om familiegjenforening ikke er fremsatt. Det bemerkes at bestemmelsene om fireårskravet (lovens § 40 a) og underholdskravet (lovens § 58) ikke er nevnt i § 14-1 første ledd bokstav c. Utlendingen skal således som hovedregel ikke ut-vises selv om fireårskravet eller underholdskravet ikke er oppfylt. Utlendingen kan imid-lertid ikke få regularisert sitt opphold her før disse kravene er oppfylt, og kan derfor få plikt til å forlate riket i slike tilfeller.

Les masse mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.