torsdag 20. mai 2010

Komiteen for barnets rettigheter

Dette er en rapport fra 2000, og fortsatt er ikke dette forandret på.

Atskillelse fra foreldre

30.Komiteen er betenkt over at barnets beste, særlig barnets rettigheter i forbindelse med atskillelse fra foreldre, ikke fullt ut ivaretas når det gjelder å opprettholde kontakt med foreldre som soner fengselsstraff. Komiteen er videre betenkt over at man i forbindelse med vedtak om utvisning av utlendinger som er dømt for straffbare forhold, til tross for positive anstrengelser fra partens side ikke systematisk henviser til og vektlegger sakkyndige vurderinger av de virkninger slike vedtak kan ha på barn av den utviste.
31.Komiteen anbefaler parten å være mer fleksibel i sin omgang med reglene om familiekontakt for innsatte personer, for derved å sikre at barn beholder et personlig forhold og direkte kontakt med en innsatt forelder når dette er til barnets beste. Komiteen anbefaler også at parten ser nærmere på beslutningsprosessen i utvisningssaker for å sikre at barnets beste ivaretas når utvisning vil medføre at et barn blir atskilt fra en av sine foreldre.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.