onsdag 16. mars 2011

«En mer human asylpolitikk»

Oppland Arbeiderpartis årsmøte vedtok 13. mars uttalelsen «En mer human asylpolitikk»:

Mennesker som av en eller annen grunn forlater sitt hjemland og som må søke om asyl i et fremmed land, konfronterer oss med ett av grunnprinsippene i sosialdemokratiet – internasjonal solidaritet.
Papirløse innvandrere er ei mangfoldig gruppe, de har ulik bakgrunn og ulike grunner for å komme til Norge. Felles for de fleste er at de har fått avslag på sin asylsøknad, men av ulike årsaker ikke returnerer til opprinnelseslandet.
Flere tusen lever som papirløse og uten gyldig opphold. Det medfører mange utfordringer for det norske samfunn, som svart arbeid, sosial dumping, sykdom og kriminalitet. Både for enkeltmennesket og samfunnet som helhet er vi tjent med å finne løsninger på disse utfordringene.
Barn på flukt er en spesiell sårbar gruppe. OAP mener Norge har mulighet til å føre en mer raus asylpolitikk mot denne gruppen.

Oppland Arbeiderparti mener:
 • At behandlingstiden i utlendingsforvaltningen skal vesentlig ned.
 • At papirløse som har vært i Norge mer enn fem år, og har samarbeidet med egen identitetsoppklaring innvilges opphold. Bestemmelsen om å gi opphold på humanitært grunnlag der det foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket bør benyttes i større grad. Denne bestemmelsen i utlendingsloven åpner for et skjønn som brukes i liten grad i dag.
 • At mennesker uten lovlig opphold skal ha krav på øyeblikkelig helsehjelp der dette ikke kan vente. Retten til helsehjelp må også gjelde spesialisthelsetjenesten.
 • At saker som berører barn bør stilles i bero til meldingen om barn på flukt er ferdig.
 • At for å styrke barns rettssikkerhet bør asylsaker som involverer barn behandles av stornemd.
 • At hensynet til barns beste må ha forrang før innvandringspolitiske hensyn.
 • At Norge i dag ikke er i nærheten av å fylle opp kvoten av arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området, og at det må derfor åpnes for å søke om arbeidsinnvandring fra Norge.
 • Papirløse barn har i dag rett til grunnskoleopplæring – at denne rettigheten bør utvides til også å gjelde videregående opplæring.
 • At barn som kommer til Norge som et resultat av foreldrenes valg, etter tre års opphold tilbys norsk statsborgerskap når de når myndighetsalder.
 • At utsending skal foregå på en human måte der man særlig ivaretar kvinner og barns behov.
 • At muligheten for en flyktningedomstol må utredes.
 • At det er viktig at det er en god dialog mellom kommunene og UDI.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.